Όλα τα μηνύματα

Ερ: hello, what is the battery capacity of the product and how many hours of life does it have? 

Ερώτηση από emirhankarakas επί 2023-02-18 08:42:02

iacoposb the product received had no batteries and had to be constantly plugged in

2023-03-21 05:01:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it working in pocox3

Ερώτηση από BG248373473 επί 2022-01-11 08:20:04

iacoposb if it has a type C port with audio carrying it will work for sure (if your phone doesn't have a earphone jack, it will work for sure)

2022-03-26 11:31:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)