Απαντήσεις

Ερ: is it working in pocox3

Ερώτηση από BG248373473 επί 2022-01-11 20:20:04

iacoposb if it has a type C port with audio carrying it will work for sure (if your phone doesn't have a earphone jack, it will work for sure)

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)