Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it suitable to use those for measuring the gait of a 75 kg person ?

Ερώτηση από Pavlos Kokozidis επί 2020-07-28 06:18:08

Zosterops ??? The Force sensitive range: 100 g to 10 kg

2020-07-29 10:16:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG101117391 Connectyour primary leads directly to the battery's negative and positive terminals and use the BMS for charging only with separate connector. Thats how i do it. But remember you lose short-circuit and under-voltage protection that way. Many controllers and ESCs have configurable under-voltage settings built in. And you can use a fuse for short-circuit protection.

2020-07-27 12:52:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is the device for LiPo or Li-Ion lithium batteries?

Ερώτηση από Pavlos Kokozidis επί 2020-07-11 02:31:12

Patulous As long as the voltage does not exceed the nominal value, it can be used

2020-07-12 09:57:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Liltwas Yes,this antispark switch can work

2020-07-12 09:03:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)