Όλα τα μηνύματα

Ερ: do they flash?

Ερώτηση από BG111716419 επί 2021-09-07 05:41:32

BG525744342 no, they need a transistor or ic flash circuit.

2021-09-20 01:29:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

BG525744342 this resistor for am ammeter version of this kit. you don't need it for the voltmeter.

2021-03-04 11:21:32 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: PIN OUT CONECTIONS FOR THI UNIT

Ερώτηση από EDDIE επί 2019-03-14 10:27:41

BG714865538 the connections are on the back of the circuit board. need to remove cover to see. s goes to shake switch. + for pos. - for neg. g for pe for ground. n is for NTC not connected for my soldering handle.

2020-09-10 06:56:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)