Απαντήσεις

Ερ: do they flash?

Ερώτηση από BG111716419 επί 2021-09-07 17:41:32

BG525744342 no, they need a transistor or ic flash circuit.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

BG525744342 this resistor for am ammeter version of this kit. you don't need it for the voltmeter.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: PIN OUT CONECTIONS FOR THI UNIT

Ερώτηση από EDDIE επί 2019-03-14 10:27:41

BG714865538 the connections are on the back of the circuit board. need to remove cover to see. s goes to shake switch. + for pos. - for neg. g for pe for ground. n is for NTC not connected for my soldering handle.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)