Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi, I need the motorcycle on the A side of the drone. Is it the CW or the CCW?

Ερώτηση από TmbDelta επί 2019-07-12 10:30:13

pr_6600 hi. it is not available for buy CW or CCW? view the description

2021-11-02 01:18:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it suppose for lenovo k8 note

Ερώτηση από vijaykarthikeyan επί 2018-11-23 12:36:12

pr_6600 hi. I don't know.

2021-11-02 01:16:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it fit to Caddx polar vista? if not, do you have one for caddx polar vista?

Ερώτηση από GR4Y επί 2021-11-01 01:07:07

pr_6600 hi. yes it works on Nebula v2

2021-11-02 01:16:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)