Όλα τα μηνύματα

Ερ: What if the battery runs out? How can I enter?

Ερώτηση από BG815162242 επί 2021-02-05 03:59:05

The seller The lock cylinder is equipped with two keys, which can be opened with a spare key if there is no electricity. In addition, there is a usb charging port at the bottom of the lock cylinder for emergency charging

2021-02-05 08:57:51 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)