Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it possible to print on chromium?

Ερώτηση από BG541937211 επί 2020-11-18 02:20:13

BG221411469 Engrave On Metal Spray Paint, Leather,Wood, Bamboo, Plastic, Paper.Metal, glass, crystal and transparent or translucent stuff are can not be engraved.

2020-11-19 12:41:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: aucune dimension,hauteur total ,mon évier et sous une fenêtre.

Ερώτηση από fournierjc06 επί 2020-11-15 02:13:50

BG221411469 The Inlet Way: Under the influent Cord Length: 1.2M Product height: 33cm (13")

2020-11-16 09:21:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi, how many gallons is this tank...?

Ερώτηση από BG369551351 επί 2020-11-15 12:02:11

BG221411469 12.5 cm * 8.5 cm * 10.0 cm

2020-11-16 09:07:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How does it open ???

Ερώτηση από BG417350198 επί 2020-11-11 07:05:06

BG221411469 Hello, open from above

2020-11-16 08:05:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi is the bg 20w laser compatible with the 3018 cnc router main board

Ερώτηση από BG259543822 επί 2020-11-12 01:46:40

BG221411469 For Laser Cutting Engraving Machine CNC DIY Laser Compatible

2020-11-16 07:52:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: boe many panels are there ? if I buy once

Ερώτηση από BG935525434 επί 2020-11-16 05:59:14

BG221411469 Packaged included: 1 x Soundproofing Foam

2020-11-16 07:50:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)