Όλα τα μηνύματα

Ερ: Will this play games from SD and USB drives? What platforms are supported?

Ερώτηση από atom επί 2018-04-01 08:42:24

Sebastian Nawrocki Hi can i please list of games?

2018-10-03 01:20:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Where is a list of included games?

Ερώτηση από atom επί 2018-04-01 08:41:26
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

atom Real-life test: 133 files totalling 15.5GB, copied TO the drive in 19 minutes. 13.57MB/s write speed, with the drive formatted as FAT32. Not bad at all.

atom 29/03/2018
0
Σχόλια (1)