Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Will this play games from SD and USB drives? What platforms are supported?

Ερώτηση από atom επί 2018-04-01 20:42:24

Sebastian Nawrocki Hi can i please list of games?

2018-10-03 01:20:24 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

Ερ: Are these only sold with US plugs? Can we get them with EU/UK/AU plugs?

Ερώτηση από atom επί 2018-03-24 01:09:52

Kentoy Only US plug available. A plug converter will be delivered as well, but you need to buy another plug converter by yourself, because here are two machines.

2018-10-16 23:01:38 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)