Όλα τα μηνύματα

Ερ: Isn't this supposed to work on 4g band

Ερώτηση από narasimha επί 2020-03-16 04:14:05

June SIM800L can work on 4g band.

2020-03-16 08:44:33 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)