Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can i change the double espresso time;

Ερώτηση από BG183561315 επί 2022-09-05 07:51:41

zvaraf Yes. See point 7 of the "Make espresso" chapter in the "User Manual". Page 2.

2022-10-10 07:47:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: se me ha desconfigurado la salida del café y se para a los 3 segundos cómo se arregla esto?

Ερώτηση από BG145213224 επί 2022-02-10 12:16:09

zvaraf If still is valid: see User Manual, page 2, chapter "Make espresso", point 7.

2022-10-10 07:41:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Are this Apa106 F5 ?

Ερώτηση από BG411184026 επί 2022-06-20 01:24:39

zvaraf No.It has three LEDs (red, green, blue) in a common case with a common cathode.

2022-06-23 07:32:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)