Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can i change the double espresso time;

Ερώτηση από BG183561315 επί 2022-09-05 07:51:41

zvaraf Yes. See point 7 of the "Make espresso" chapter in the "User Manual". Page 2.

2022-10-10 07:47:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: se me ha desconfigurado la salida del café y se para a los 3 segundos cómo se arregla esto?

Ερώτηση από BG145213224 επί 2022-02-10 12:16:09

zvaraf If still is valid: see User Manual, page 2, chapter "Make espresso", point 7.

2022-10-10 07:41:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

zvaraf The brewing time for 1 cup of coffee can be programmed and changed. It can be read in point 7 of the "Make Espresso" chapter on page 2 of the User Manual. Good luck!

2022-10-10 07:22:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Are this Apa106 F5 ?

Ερώτηση από BG411184026 επί 2022-06-20 01:24:39

zvaraf No.It has three LEDs (red, green, blue) in a common case with a common cathode.

2022-06-23 07:32:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

zvaraf Pleaseput the boat into the water! It only works in this case. That's what happened to me too. (Electronics detect the presence of water.)

ChoirulHaq 19/05/2022
1
Σχόλια (4)