Απαντήσεις

Ερ: Can i change the double espresso time;

Ερώτηση από BG183561315 επί 2022-09-05 07:51:41

zvaraf Yes. See point 7 of the "Make espresso" chapter in the "User Manual". Page 2.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are this Apa106 F5 ?

Ερώτηση από BG411184026 επί 2022-06-20 13:24:39

zvaraf No.It has three LEDs (red, green, blue) in a common case with a common cathode.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are they original San Bang model 9051 kn95?

Ερώτηση από Drago επί 2020-04-02 15:43:28

zvaraf Possible.It looks like yes.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Are there 150 ohm / 2w resistors in the kit?

Ερώτηση από Will065 επί 2018-05-23 14:42:40

zvaraf There is only 0.5W resistor in this kit. Not 2W. (Otherwise, there are 10 pieces of 150 ohm resistors.)

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can it be regulated to 5V ?

Ερώτηση από BG413220544 επί 2020-08-19 06:07:33

zvaraf The power supply output voltage is 12V. The control range is less than (plus or minus) 0.5 V.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (17)

Ερ: is it matchable for lm 317 t.

Ερώτηση από syed επί 2019-01-07 01:50:14

zvaraf Yes.Physical dimensions are adequate. However, if high power is dissipated on the IC, the heat sink may already be small. (According to the data sheet, the LM317 has thermal overload protection, but I haven't tried it yet.)

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)