Απαντήσεις

Ερ: is it safe to use it while sleeping?

Ερώτηση από gavstav επί 2020-04-30 03:37:56

sotlykos Idon't Know if it is safe while you are sleeping. You better ask a doctor if you want tou use it during sleeping.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: They have manual for resolve it????????

Ερώτηση από tomillo66 επί 2017-11-30 15:04:33

sotlykos Thereis a manual for solving it, although I prefer to try before I 'cheat'

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Lumen? USB -C ? don't lie

Ερώτηση από BG121723474 επί 2022-10-10 10:11:51

sotlykos I didn't measure the Lumen but I can assure you that this flashlight is strong & zoomable. The connector is type C. The only problem is that the battery doesn't last long even if I don't use the flashlight. So I keep the battery outside the case.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)