Απαντήσεις

Ερ: oi boa tarde, a ferramenta vem so com uma lâmina? ou vem outras? ass: Luan.

Ερώτηση από Luan Sa επί 2018-10-09 13:55:24

Danil9891 Да тут только 1 лезвие

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What colour temperature is the light?

Ερώτηση από RajA επί 2019-12-15 08:56:21

Danil9891 Тёплый свет

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)