Απαντήσεις

Ερ: Hello good day, sorry, it comes with canbus and it really has the 4 gb of ram?

Ερώτηση από BG491617155 επί 2020-08-21 09:46:27

nargir Yesit has canbus. About year with no problem. 4 GB RAM

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do you have a carbon or electric motor?

Ερώτηση από BrayanCruz επί 2020-05-20 19:12:15

nargir Ithink electric

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)