Απαντήσεις

Ερ: hello, is it possible to engrave names of my costumers on stainless steel necklaces?

Ερώτηση από BG914445372 επί 2022-08-18 16:44:29

BG233556385 No. This is a rotary not a laser engraver. I tried to use Atomstack A5 PRO laser engraver on metal surfaces but it is too weak. If the stainles steel coated with paint or die cast you can engrave into the paint.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Are they touchscreen?

Ερώτηση από BG551821143 επί 2020-11-06 07:58:51

BG233556385 This is an ear plug not a screen or display, therefore it has not touchscreen but it has a touch sensitive stick on both side.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)