Απαντήσεις

Ερ: serve no golf mk3?

Ερώτηση από Slater pp επί 2020-08-04 18:54:29

gedaymate check the specs against your shock's all measurements in description cheers

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does it fit in a udirc 1603 pro

Ερώτηση από BG413723554 επί 2022-02-12 05:58:20

gedaymate no it doesn't cheers

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can I mount a 4076 motor on this?

Ερώτηση από BG393638455 επί 2021-04-06 13:44:36

gedaymate yes I have a 4286 in mine cheers

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: boa noite essas rodas são novas e já vem coladas?

Ερώτηση από Fabiano Silva επί 2018-08-21 21:02:21

gedaymate my 2 set's came not glued so have some good quality super glue

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How am i supposed to mount the esc to the rc car?

Ερώτηση από BG561454462 επί 2023-01-10 09:23:20

gedaymate you use a good quality double sided tape or you can zip tie it in but not recommended to zip tie cheers

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can i use 2845 3800kv motor with this?

Ερώτηση από maksimus_rantala επί 2022-05-08 02:06:11

gedaymate would only recommend up to 40amp esc 120amp way to big

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can I use 3s lipo on the 4200kv and a 60a esc?

Ερώτηση από BG134354509 επί 2021-02-08 11:53:38

gedaymate as long as the esc can handle 3s cheers

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)