Απαντήσεις

galthorn i use wearfit 2.0 and it works. make sure no other app trying to connect through bluetooth such as SmartThings.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: boa noite como faço pra pedir de cores diferentes?

Ερώτηση από LeoSousaSampaio επί 2020-02-29 19:21:56

galthorn mantendoo dedo pressionado na parte inferior da tela, você pode alternar de uma tela para outra, mas também ativar cada recurso.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)