Οι ερωτήσεις μου

Gimpydow89 You can check here http://www.dalrcmodel.com/DALRC/plus/view.php?aid=186

2021-05-10 05:16:09 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Picture says 26x16mm and description says 26x15 - what is true?

Ερώτηση από RCdroidFPV επί 2021-04-18 21:06:05

BG221154004 The picture description is with the shrink wrap! product is advertised correctly!

2021-04-19 12:18:11 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: How many free UARTS are available?

Ερώτηση από RCdroidFPV επί 2021-04-15 20:32:59

Jesse In total 3, one is for the VTX, one for receiver telemetry, one more free for ESC telemetry

2021-04-18 02:26:28 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Possible to install these on both sides - left and right?

Ερώτηση από RCdroidFPV επί 2021-03-27 18:58:28

dengjunbao yes

2021-03-31 21:50:01 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: We need this as M5 version for motors

Ερώτηση από MrSmith επί 2017-11-24 22:40:23

blackmennewstyle I'm second to that :D M5 version please

2017-12-01 19:49:26 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)