Όλα τα μηνύματα

Ερ: Do I buy the EU version to use in UK? (UK is no longer in EU)

Ερώτηση από BG181625149 επί 2021-11-14 02:23:18

szutika Hello. Yes. It will work. Only the status has changed, the technique has not.

2021-11-14 03:53:50 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: The app was deleted from my T-Mobile phone. The QR code doesn't work. How can I get the app?

Ερώτηση από BG411516393 επί 2021-11-07 07:28:25

szutika Hello. The app can be found in the Play Store. The name of the application is "SmartHealth". Can be installed on the phone.

2021-11-07 02:30:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)