Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi , pro2 do you have?

Ερώτηση από BG152511757 επί 2020-08-27 04:06:53

BG161539131 no

2021-09-27 12:09:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

BG161539131 the combined weight is 11grams for the lights

2021-07-02 02:47:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Do the lights reflect on the drone camera?

Ερώτηση από BG163820141 επί 2020-08-25 11:57:44

BG161539131 the lights don't reflect on the camera 🇦🇺😎

2021-07-02 02:42:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)