Όλα τα μηνύματα

3dskulls Hi sorry to say I have yet to put this through it’s paces . But it’s well built and when I do I will let you know more dave

2021-07-02 06:24:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can this product be used to work on hard surfaces like stones, pebbles, iron etc?

Ερώτηση από nitul1995 επί 2020-08-12 04:15:15

SlavaK yes, it can

2020-08-12 05:04:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)