Όλα τα μηνύματα

Ερ: Will this break after a few seconds like all other copies?

Ερώτηση από BG400201309 επί 2021-09-26 03:28:57

lroge yesit is quite fragile, respect the maximum voltage, and on short pulses do not exceed 2 to 3 seconds, otherwise the component degrades very quickly and does not work anymore

2021-10-08 07:42:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how long is the warranty please

Ερώτηση από BG189545411 επί 2021-10-07 06:33:58

lroge contactcustomer service to get the answer

2021-10-08 07:40:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hay de 30A ajustable?

Ερώτηση από BG141208501 επί 2021-09-26 11:40:14

lroge yes

2021-09-29 07:16:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hola buen día, son smart o compatibles con Google home o Alexa?

Ερώτηση από BG451864016 επί 2021-09-01 11:14:20

lroge ifyou control it via a compatible interface, it's yes, but it's only LEDs, no power supply or control interface included. As far as I'm concerned I control the lighting of these leds via a sonoff interface which is compatible with Alexa

2021-09-29 07:15:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)