Όλα τα μηνύματα

Ερ: What about gasoline / benzin ?

Ερώτηση από Tomika επί 2018-03-17 05:45:23

Trainspotter Idoubt it - the seals would not suit - also water is not explosive - gasoline is - would not use - **** BANG ****

2021-12-25 06:35:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the trigger voltage. 5v or 0v

Ερώτηση από Rich79 επί 2019-10-22 11:34:40

Tomika Thats not true! The common side of the opto LEDs are on 5V. The driving side of the LEDs should be pulled to 0V to activage the relay...

2020-02-26 07:36:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)