Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the size of the threads on the nozzles?

Ερώτηση από lalittesseract επί 2019-07-22 06:14:31

ShaunCro 1mm pitch

2021-06-26 10:01:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)