Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this also compatible with ender 3 v2 ?

Ερώτηση από incyi επί 2020-11-01 05:02:45

ThomasTnz Yes, same print bed size

2022-01-27 09:04:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)