Όλα τα μηνύματα

Ερ: I read somewhere that this radio will also transmit on 220? besides 2m/440.

Ερώτηση από Texas222 επί 2021-09-07 01:16:57

BG334281254 which frequency

2022-07-23 10:29:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)