Όλα τα μηνύματα

Ερ: will the clock show the time in 12hrs AM/PM mode?

Ερώτηση από Guru_555 επί 2021-08-14 04:44:27

The seller Sorry, it cann't.

2021-08-18 01:54:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)