Όλα τα μηνύματα

Ερ: I wish to add some more mame games in CPS, please tell me which romset is used on the X39?

Ερώτηση από BG403913331 επί 2022-07-06 07:13:14

BG348648434 romspure . cc

2023-04-01 02:56:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it compatible with 77d canon..?

Ερώτηση από Kathir επί 2018-07-03 04:02:41

BG348648434 yes

2023-04-01 02:55:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)