Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is the product plastic?

Ερώτηση από BG111145492 επί 2022-08-14 11:45:20

staur212 yes, this is, solid plastic

2022-09-24 11:42:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)