Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is a better upgrade in antennas for EV800D

Ερώτηση από BG571153824 επί 2020-12-02 04:06:27

BG481016552 Absolutely not it performs the same as stock antennas

2021-04-21 02:19:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does this box is Rooted?

Ερώτηση από Ninad επί 2020-12-04 04:02:49

asvan Not rooted=

2020-12-07 12:05:55 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG481016552 Your in Wired mode first use FN+Tab for switching into wireless mode then try those comboes and while pairing yiu have to hold those combinations

2020-11-22 08:34:05 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)