Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this brushless?

Ερώτηση από BG234816145 επί 2020-10-06 01:56:55

GeneCaralde nope

2022-05-17 03:14:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it do stick welding?

Ερώτηση από BG145357133 επί 2022-05-09 11:22:05

GeneCaralde yes

2022-05-17 03:07:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can the included battery be used with other Makita products?

Ερώτηση από BG185655102 επί 2021-01-14 10:57:57

GeneCaralde No, but Makita batteries will fit in this product

2022-04-22 05:21:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)