Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does this phone work in Peru - South America? please confirm. Thank you

Ερώτηση από SNDRO επί 2022-06-26 10:53:16

The seller You can go to this topic to check if this phone can be used in your country. http://blog.banggood.com/check-phone-frequency-band-60194.html

2022-06-29 03:46:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Necesito 150 piezas para cubrir un pequeño ambiente. Cuál sería el costo.

Ερώτηση από SNDRO επί 2021-03-25 12:37:41

Rigmarole If you want to buy multiple products, please click on the contact us at the bottom of the page to cooperate

2021-04-06 02:09:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)