Όλα τα μηνύματα

Ερ: I have been waiting to buy this welder. He says church will be available soon. Not available yet?

Ερώτηση από Manuel Peralta επί 2022-09-06 12:21:58

The seller Sorry, there is no stock at the moment.

2022-09-06 05:31:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: este motor viene con el cable de alimentacion ?

Ερώτηση από Manuel Peralta επί 2021-03-03 10:27:22

katherine yesincluded

2021-04-08 12:45:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Se puede conectar a la red doméstica de 110 V ?

Ερώτηση από Manuel Peralta επί 2020-10-24 08:41:48

May88 it can support 110V

2020-11-06 03:20:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: es compatible con frecuencia de 5 G ?

Ερώτηση από Manuel Peralta επί 2019-12-06 07:57:30

Dure it is not compatible with 5G frequency.

2019-12-10 09:53:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)