Όλα τα μηνύματα

Ερ: How long does the battery last?

Ερώτηση από NC190901469 επί 2019-07-29 01:39:22

Lois The battery is not included.

2019-07-31 04:29:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can we have 2 reciever for one sender for use in 2 rooms?

Ερώτηση από NC190901469 επί 2018-10-09 03:25:39

sule I think it might work as you describe

2018-10-16 09:54:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)