Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the width of the band?

Ερώτηση από BG212213141 επί 2021-01-25 06:12:58

Snow7000 Watch face width 59mm. Watch face height 39mm. Watch thickness 12mm.

2021-03-13 10:04:22 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)