Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hello, are drumsticks part of the product?

Ερώτηση από BG531051517 επί 2022-08-07 02:14:06

Lilson yes

2022-08-08 09:41:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the oil capacity

Ερώτηση από BG333845125 επί 2021-05-12 09:21:33

Adosculation Please describe your problem in detail

2021-06-07 08:54:33 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: este rx e compativel com dsm2 dsmx

Ερώτηση από BG165551387 επί 2021-03-22 06:24:25

Poochwas no

2021-04-08 05:09:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: It can be changed to mode 1 ?

Ερώτηση από Boomix επί 2021-01-28 07:46:48

Carbylam Yes, exchange the position of the 2 gimbals

2021-02-04 03:34:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: salve, è compatibile con i droni zlrc?

Ερώτηση από FrancescoLentini επί 2021-01-05 05:15:51

Pqgarvis need to know what protocol it is

2021-02-04 03:26:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: salve, È compatibile con ZLRC?

Ερώτηση από FrancescoLentini επί 2021-01-05 05:16:19

Marslon need to know what protocol it is

2021-02-04 03:25:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: which version come with OMP protocol

Ερώτηση από BG103612533 επί 2021-01-05 08:35:23

Noddy Both versions. But JP4IN1 version is compatible with more protocols.

2021-02-04 03:23:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)