Όλα τα μηνύματα

Ερ: does anyone know battery commpartment dimensions please?

Ερώτηση από BG541282394 επί 2021-04-20 01:38:32

BG233217172 there is no battery compartment. u sterp the battery on the chassis with Velcro straps.

2021-04-23 02:24:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello, can i use this Battery for the Tinyhawk II Freestyle? or which battery do you recommend

Ερώτηση από BG213634412 επί 2021-02-07 12:55:58

BG233217172 yes, you can definitely use these batteries for tinyhawk ii

2021-02-07 04:27:59 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)