Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is max cutting diameter. In desciption it says 5mm on the handle it says 1mm

Ερώτηση από Barry επί 2020-05-02 11:40:03

yiannischagi My plier was broken when I tried to cut a 5mm plastic rod. I used it in aircraft modeling. It's not used for cutting more 1mm diameter wire.

2020-05-02 02:56:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (18)

Ερ: What does "the prohibition of Bobbi 2 or more" mean? Quoted from warning

Ερώτηση από Barry επί 2020-11-25 04:31:40

grinakovsky Имеется в виду, что при КСВ больше 2 сработает защита

2021-09-23 03:36:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)