Όλα τα μηνύματα

Ερ: it's not clear: is the FC included?

Ερώτηση από putimir επί 2021-10-15 04:25:38

Nettbank Yes, Flight Controller is included.

2021-10-18 01:20:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: not clear: is the FC included?

Ερώτηση από putimir επί 2021-10-15 04:28:57

Ulic FC is included.

2021-10-17 10:18:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this model 4WD?

Ερώτηση από putimir επί 2021-01-07 04:10:04

Flarfwas 4wd

2021-02-04 03:08:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does the kit include sticky tapes and if so, how many?

Ερώτηση από putimir επί 2019-10-29 03:48:48

BG524816414 Yes, approximately 10

2020-05-25 09:02:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)