Όλα τα μηνύματα

Ερ: est-ce que NFC fonctionne avec tablette Samsung ?

Ερώτηση από BG224441522 επί 2021-03-30 02:35:26

hossain24 I don't sure about it if tablet have nfc maybe ring will workin

2022-09-29 09:51:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: j’ai un iPhone XR et je ne sais pas comment l’utiliser avec NFC .

Ερώτηση από BG224441522 επί 2021-03-30 02:34:39

Bombosity Yes, it does.

2021-04-06 03:36:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: comment activer la bague NFC ??

Ερώτηση από BG224441522 επί 2021-03-30 02:35:47

Ricop Down load an Application and follow the instructions.

2021-04-06 03:36:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)