Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this card works in samsung galaxy A50?

Ερώτηση από BG251145347 επί 2021-01-26 07:31:40

BG732441535 yes

2022-07-17 04:42:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (14)