Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it have wireless charging?

Ερώτηση από benroper επί 2021-10-03 03:41:12

mtogooooddds no speak ingles

2022-04-26 12:17:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Does this come with a flight controller? if not, what flight controllers do people recommend?

Ερώτηση από benroper επί 2022-04-19 07:08:44

GingerSnap13 no just ecu and motor no batteries or secondary controller module

2022-04-20 01:01:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can these be trimmed to a shorter length?

Ερώτηση από Scott επί 2021-09-03 02:47:54

benroper Yes, there are cut marks in the strips between every LED.

2021-09-03 02:53:23 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)