Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this is a mobile phone?

Ερώτηση από BG437845444 επί 2020-07-14 04:48:17

milton539 No, I have it, it also fits on my iPhone 11

2020-10-14 01:29:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)