Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does this come with the adapter cables and adapter ballance board?

Ερώτηση από Champ1800 επί 2022-08-05 08:29:04

MadMaC no adapter cables or balance board.. just power cable

2022-08-05 10:43:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)