Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is there a version for the ESP32?

Ερώτηση από BG461251117 επί 2020-10-01 09:39:23

hazemkudaimi It's ESP-01S ESP8266

2020-10-09 04:16:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)