Όλα τα μηνύματα

Ερ: what means the green RX cable? is it smart audio and I have to solder it to an tx uart?

Ερώτηση από BG253145531 επί 2021-01-18 07:54:15

BG502556513 Correct to a TX UART but remember the matching RX UART can not be used for another item.

2021-10-17 07:43:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)