Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this version 2.1? and sleep mode and shake to activate the iron?

Ερώτηση από Ting Victoriano επί 2020-10-05 10:45:10

Radpi42 Yes it is and it has both those features

2021-12-26 05:48:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)