Όλα τα μηνύματα

Ερ: Which magnetic car holder is recommended to this phone case?

Ερώτηση από Horan επί 2018-02-20 03:18:29

Grigoris0r20r I’ve used it a different magnetic holder and fitted perfectly. I’ve never had any issues

2021-03-30 02:29:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: in description is Windows and Mac. Do it support Linux (Ubuntu, Mint) ?

Ερώτηση από Horan επί 2019-03-14 10:03:02

Samo Yes,But i use it for my raspberry pi 4 to boot it from there, also support SSD drive for extra speed

2020-04-11 01:37:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Deos it support Ubuntu/mint?

Ερώτηση από Horan επί 2019-10-01 01:43:42

wanglijie yes

2019-10-31 06:56:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I use it for Denver ack‑8058w??

Ερώτηση από Horan επί 2019-06-20 07:15:32

Michal Hasn't tested on it.

2019-06-20 09:00:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

yikkkk Hello firend, you should refer to the NO. and its photo.

2019-02-28 07:55:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)